پاسداشت بزرگان رهایی...

کلمه ی مرگ بر جانمان نشست و خانمانمان را به آتش کشید
ناصر، عزت، عبدالله و هاله و رضا; جانهایی ناز و استوار ریخته بر پای ابلیس پیروز مست... 
میخهایی دیگر بر تابوت خدایان زر و زور و تزویر 
آری خردادی دیگر است و داد و فریادی دیگر
ای مرگ به کلمه سوگند
شاهد من و ما باش تا آن روز که ظلم و جور را در آغوش بگیری
و تو ای ابلیس دین؛ باش تا صبح دولتت بدمد
انا لله و انا الیه راجعون
ایمان‬

/ 0 نظر / 91 بازدید